Finanse publiczne najnowsza ustawa

Widzisz posty znalezione dla hasła: Finanse publiczne najnowsza ustawa

Temat: Budżet Miasta Łodzi pod znakiem zapytania?
RIO w Warszawie myliła się?
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 00-564 Warszawa, ul. Koszykowa 6a
Telefon: 022-628-28-62, 022-625-20-97, 022-625-19-32 Fax WIAS: 022-625-17-84,
Fax RIO: 022-628-31-16
________________________________________________________________
RIO-R-0712/ /05
Warszawa, dnia 23 grudnia 2005 r.
Przewodniczący Rad , Przewodniczący Zarządów Powiatów , Prezydenci,
Burmistrzowie , Wójtowie, Skarbnicy

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw Nr 249, poz. 2104 opublikowana została ustawa
z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych. Ustawa ta wejdzie w życie z
dn. 1 stycznia 2006 r i zastąpi obecnie obowiązującą ustawę z dnia 26 listopada
1998 r.

Zwracamy uwagę na nowe regulacje dotyczące finansów publicznych.

Nowa ustawa jeszcze bardziej umacnia zasadę jawności finansów publicznych.

(sic!) Wyświetl wszystkie odpowiedzi z tego wątkuTemat: Zakłady budżetowe w Łodzi a prawo
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
00-564 Warszawa, ul. Koszykowa 6a


Przewodniczący Rad , Przewodniczący
Zarządów Powiatów , Prezydenci,
Burmistrzowie , Wójtowie,
Skarbnicy


Informujemy, że w Dzienniku Ustaw Nr 249 , poz. 2104 opublikowana została
ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych. Ustawa ta wejdzie w
życie z dn. 1 stycznia 2006 r i zastąpi obecnie obowiązującą ustawę z dnia 26
listopada 1998 r.
Zwracamy uwagę na nowe regulacje dotyczące finansów publicznych .
Nowa ustawa jeszcze bardziej umacnia zasadę jawności finansów publicznych.
Zasada ta ma być realizowana między innymi przez dodatkowe obowiązki
sprawozdawcze.
Zarząd jednostki samorządu terytorialnego będzie podawał do publicznej
wiadomości między innymi w terminie do końca miesiąca następującego po
zakończeniu kwartału - kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki;
do 31 maja roku następnego:
a) wykonanie budżetu jst w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę
deficytu lub nadwyżki
b) kwotę zobowiązań wymagalnych,
c) kwotę dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego
oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst,
d) wykaz poręczeń i gwarancji z wymienieniem podmiotów których udzielone
poręczenia i gwarancje dotyczą,
e) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.
f) Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.
Nowa ustawa zapewnia radnym dostęp do dowodów księgowych i dokumentów
inwentaryzacyjnych - z zachowaniem przepisów o rachunkowości oraz o ochronie
danych osobowych, oraz informacji o wynikach kontroli finansowej, będących w
dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego, której są radnymi;
Uchwały dotyczące gospodarki środkami publicznymi podejmowane są w trybie
jawnym.
W związku z wątpliwościami występującymi w dotychczasowej ustawie wprowadzono
zapis, stanowiący, że przekształcenie zakładu budżetowego lub gospodarstwa
pomocniczego w inną formę organizacyjno-prawną wymaga uprzedniej jego
likwidacji.
Istotną nowością dotyczącą zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jest
zastrzeżenie, że do przychodów własnych z których te jednostki mogą pokrywać
koszty swojej działalności nie zalicza się dochodów z najmu , dzierżawy oraz
innych umów o podobnym charakterze dotyczących składników majątkowych. Plany
finansowe tych jednostek mają obejmować : przychody w tym dotacje z budżetu,
koszty i inne obciążenia , stan środków obrotowych , stan należności i
zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem. Dotacje nie
mogą przekroczyć 50 % kosztów działalności. Ograniczenie nie dotyczy dotacji
inwestycyjnych oraz dotacji otrzymywanych w związku z realizacją projektu lub
zadania współfinansowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
lub Spójności Unii Europejskiej.
Organ stanowiący może upoważnić kierownika zakładu budżetowego do dokonywania
innych zmian w planie finansowym ( poza istniejącym ustawowym upoważnieniem do
dokonywania zmian związanych z realizacją wyższych od planowanych przychodów i
kosztów bez zmiany wpłaty do budżetu lub dotacji z budżetu ).
Obecne rozporządzenie MF ( Dz U z 2005 rNr 23, poz.190 ) nie wymaga zmiany
planu w przypadku realizacji niższych przychodów - wydatki realizowane są
wówczas w niższej kwocie, oraz w przypadku przeniesień między paragrafami ).
W gospodarstwie pomocniczym takiego upoważnienia może udzielić kierownik
jednostki budżetowej.

Wyświetl wszystkie odpowiedzi z tego wątku

 

Powered by WordPress dla [tu i tam]. Design by Free WordPress Themes.